Arolwg Polli:Nation

Arolwg Polli:Nation  

Arolwg cenedlaethol ar raddfa fawr yw Arolwg Polli:Nation.  Bydd yn rhoi atebion i gwestiynau ymchwil pwysig am iechyd a statws  pryfed peillio ledled y DU.

Gallwch gyfrannu at yr ymchwil hwn drwy fod yn wyddonydd dinesig, a gwneud arolwg o’r pryfed peillio yn eich ardal leol (meysydd ysgol, parc neu’r ardd)

Polli:Nation pack

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i chi ddysgu am bryfed peillio ac am eich amgylchedd lleol. Cewch fynd allan i’r awyr agored, dysgu sgiliau newydd, a chyfrannu at ymchwil gwyddonol pwysig.  Mae’r arolwg ar gyfer pawb, nid dim ond yr ysgolion Polli:Nation cofrestredig. Felly, hyd yn oed os na wyddoch chi eto’r gwahaniaeth rhwng Gwenyn Mêl a Phryfed Hofran, neu eich bod yn arbenigwr Lepidopteraidd mewn Gwyfynod a Gloÿnnod Byw, dyma’r arolwg i chi.

Does dim rhaid i chi gael profiad o flaen llaw i gymryd rhan yn yr arolwg; cafodd ei lunio ar gyfer pobl o bob oed, o bob cefndir a phob math o brofiad. Bydd Llyfryn yr Arolwg yn eich arwain drwy fethodoleg yr arolwg, gam wrth gam,  ac os bydd angen cymorth pellach, gallwch gyfeirio at Ganllaw Cefnogi Arweinwyr Grŵp.

Sut fedra i gymryd rhan?

  • Cam 1 - Lawr lwythwch ac argraffwch y dogfennau, Saesneg neu Gymraeg, yn ddelfrydol mewn lliw.
  • Cam 2 - Dewch o hyd i ardal addas, a dechreuwch edrych am bryfed peillio
  • Cam 3 - Rhowch wybod i ni beth ydych chi wedi ei ddarganfod, drwy lenwi ein ffurflen syml ar-lein

Beth sy’n rhaid i mi ei gael i gymryd rhan?

Lawr lwythwch yr adnoddau am ddim er mwyn cychwyn gwneud arolwg o’ch ardal leol 

Os ydych chi’n gwneud yr arolwg ar ben eich hun, dim ond y Llyfryn Arolwg fydd angen arnoch chi. Os ydych chi’n gwneud yr arolwg fel arweinydd grŵp, lawr lwythwch y pedair dogfen os gwelwch yn dda.

Rydw i wedi cwblhau’r arolwg. Beth yw’r cam nesaf?

Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau’r arolwg, anfonwch e i’r cyfeiriad rhadbost canlynol:

Freepost RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College London, London, SW7 2AZ

Os byddwch chi’n gwella cynefin eich ardal arolwg, cofiwch wneud arolwg arall y flwyddyn ganlynol i’n cynorthwyo ni i greu darlun mwy eglur ar sut mae newid mewn cynefinoedd yn effeithio ar amlder y pryfed peillio.

Sylwch, os gwelwch yn dda – os ydych chi’n gwneud arolwg gydag ysgol sydd wedi ei chofrestru gyda’r Polli:Nation project  (bydd rhif cyfeirnod arbennig gennych chi), rhowch eich data ar y wefan Polli:Nation

Os ydych chi wedi mwynhau gwneud yr arolwg hwn, beth am wneud un arall - mae digonedd o arolygon OPAL eraill ar gael i chi.

Dim ond eisiau nodi eich bod wedi gweld Rhywogaeth Arbennig ?

Defnyddiwch y ffurflen isod i ddweud wrthym ni am y Pry Peillio Chwilio Rhywogaeth (Species Quest)  rydych chi wedi cael cipolwg arno y tu allan i’ch ardal arolwg. Os yn bosibl, rhowch lun ohono hefyd.

Downloads – beth mae angen i chi gymryd rhan

Arolwg Polli:Nation

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Polli:Nation

Arweinwyr grwpiau ac ysgolion

Llwythwch ein canllaw cymorth arweinydd y grŵp ac mae ein taflenni cofnodi newydd ar gyfer ysgolion:

Dolenni defnyddiol eraill

Gweithgareddau estyn

 

Gweld canlyniadau

Bugs Count results map

  • Polli:Nation map canlyniadau - yn dod yn fuan
  • Species Quest map canlyniadau - yn dod yn fuan