Arweiniad ac adnoddau adnabod

English

Lawrlwythwch ein hadnoddau am ddim i'ch helpu i adnabod rhai planhigion ac anifeiliaid Prydeinig cyffredin.

 

Coed

Planhigion gwrychoedd

Arweiniad darluniadol ar blanhigion gwrych cyffredin.

 

Llinad y Dŵr

Gallwch weld llinad y dŵr yn nofio ar wyneb llawer o lynnoedd a phyllau.

Darganfod y chwe rhywogaeth fwyaf cyffredin sydd i'w gweld yn y DU.

Gwymon

Arweiniad ar wymon cyffredin sydd i'w weld ar arfordir Prydain.

Cofnodi rhywogaethau morol ymledol – ap Sealife Tracker.

Tegeirianau

Bee Orchid

Darganfod Tegeirian y Wenynen a'i berthnasau, a helpu gwyddonwyr i dracio ymlediad y rhywogaeth hon.

Rhedyn

Hart's-tongue

Arweiniad ar wyth rhedynen wal cyffredin y gellir eu gweld o gwmpas trefi a dinasoedd Prydain.

Cennau

Arweiniad syml i naw cen cyffredin.

Allwedd fanylach i gennau ar wefan Key to Nature

Bioamrywiaeth perllan

A moss commonly found in orchards

Arweiniad ar y cennau a'r mwsoglau a welir yn aml ar degeirianau, yn arbennig yn Nwyrain Lloegr.

 

Gweision y neidr a mursennod

Arweiniad ar y gweision neidr a'r mursennod mwyaf cyffredin.

Infertebratau dyfrol

Cychwr bolwyn neu chwilen ddŵr? Adnabod yr infertebratau dyfrol sy'n byw yn eich pwll.

Corynnod tai

Zebra jumping spider

Dysgu mwy am y gwahanol rywogaethau sy'n rhannu ein cartrefi ac ar ba adeg o'r flwyddyn y gallwch eu gweld.

Gwyfynod

Infertebratau cyffredin

 

Amffibiaid

Adnabod eich brogaod a'ch llyffantod gyda'r arweiniad defnyddiol hwn.

Dosbarthiad – pecyn athrawon

Wedi ei anelu at Gyfnod Allweddol 3, i gefnogi’r dysgu am ddosbarthiad biolegol.

 

Arweiniad ar gaeau rhostir

Tree Pipit

Arweiniad am ddim ar ymlusgiaid, infertebratau, adar a phlanhigion sy'n byw ar rostiroedd.

Ystlumod yn hedfan

Brown Long-eared Bat

Manylion allweddol i'ch helpu i adnabod pump o'r rhywogaethau mwyaf cyffredin sydd i'w gweld yn yr awyr.

 

Dal yn cael trafferth? Gallwch adnabod unrhyw beth a phopeth gyda chymorth y cymunedau ar-lein yma:

 

Tags: