Arolwg Dŵr – ymunwch nawr

English

Yr amser gorau i wneud hyn yw rhwng Mai a Thachwedd.

Pa mor iach yw eich pwll neu lyn lleol?

Drwy gymryd rhan yn yr arolwg, byddwch yn helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am ba mor llygredig yw ein pyllau a'n llynnoedd – rhywbeth yr ydym yn gwybod ychydig iawn amdano.

Young man pond dipping

Mae ansawdd dŵr da yn hanfodol i'r nifer o anifeiliaid a phlanhigion sy'n byw yn ac o gwmpas ein llynnoedd, pyllau ac afonydd. Yn anffodus, mae llygredd amaethyddol a diwydiannol, gwastraff yr ydym yn ei daflu, a hyd yn oed llygredd yn yr aer yn gallu effeithio'n hawdd ar ddŵr.

Chwilio am gliwiau yn y dŵr

Gall anifeiliaid sy'n byw yn y dŵr ddweud llawer wrthym am faint o lygredd all fod yn y dŵr.

Mae rhai rhywogaethau'n cael trafferth goroesi mewn dŵr llygredig, tra bod eraill yn fwy gwydn.

Drwy ddweud wrthym beth yr ydych yn ei weld yn eich pwll
lleol byddwch yn dysgu mwy am iechyd y dŵr ac yn cyfrannu at
ymchwil gwyddonol gwerthfawr.

OPAL logo

Parchwch ein hamgylchedd os gwelwch yn dda. Mae llynnoedd a phyllau'n gartref i nifer o greaduriaid pwysig.

Mae trefn bioddiogelwch dda hefyd yn hanfodol er mwyn lleihau'r risg o ledaenu rhywogaethau ymledol.

Mwy o wybodaeth am fioddiogelwch

Sut i gymryd rhan

Cam 1 – Argraffu'r dogfennau isod, mewn lliw yn ddelfrydol.

Cam 2 – Bydd angen ychydig o eitemau o'r cartref arnoch (a restrir yn y canllawiau maes) a rhai stripiau pH (sydd ar gael yn y rhan fwyaf o'r canolfannau garddio).

Cam 3 – Dewis llyn neu bwll addas. Rydym wedi paratoi canllawiau i'ch helpu i ddarganfod pwll.

Cam 4 – Dweud wrthym beth ydych yn ei ganfod gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml.

Barod i gyflwyno eich canlyniadau ar-lein?

Wedi i chi gwblhau eich arolwg, cyflwynwch eich canlyniadau gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Problemau wrth gyflwyno eich canlyniadau arolwg ar lein?
Anfonwch eich canlyniadau i: FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College, South Kensington, London SW7 2AZ.

Angen pwy o stripiau pH?
E-bostiwch eich cyfeiriad a'r nifer yr ydych ei angen i opal@imperial.ac.uk

 

Lawrlwythiadau – popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Nodiadur maes (PDF, 804KB) – gwybodaeth gefndirol a thaflen gofnodi

Canllawiau maes (PDF, 1.71MB) – cyfarwyddiadau llawn ac arweiniad ar infertebratau

OPALometer (PDF, 29KB) – OPALomedr y gellir ei argraffu

Canllawiau adnabod amffibiaid (PDF, 374KB)

Canllawiau adnabod gweision y neidr (PDF, 242KB)

Canllawiau adnabod llinad y dŵr (PDF, 232KB)


Neu, gallwch lawrlwytho'r pecyn arolwg cyfan fel un ffeil sip

Pecyn Arolwg Dŵr cyflawn (ZIP, 2.62MB) – yr holl gyfarwyddiadau, canllawiau a'r lawrlwythiadau uchod mewn un ffeil sip

 

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn ar gyfer eu defnyddio yng nghyd-destun prosiect OPAL yn unig. Cedwir pob hawl arall.

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Dŵr

Arweinwyr grwpiau a gwybodaeth diogelwch

Gall fod yn fuddiol i arweinwyr grwpiau fanteisio ar ein pecyn cymorth sy'n cynnwys gwybodaeth a syniadau ar gynllunio digwyddiad grŵp, gwybodaeth diogelwch ychwanegol gan y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod rhag Damweiniau (RoSPA).

Pecyn cymorth i arweinwyr grwpiau (PDF, 388KB)

Cyngor diogelwch ar gyfer dipio mewn pyllau ar wefan RoSPA

Diogelwch grwpiau ar gyrion dŵr (RoSPA) (PDF, 432KB)

 

Taflenni gweithgaredd plant

Profwch eich gwybodaeth am ddŵr a dysgu ffeithiau rhyfeddol gyda'n gweithgareddau dŵr i blant.

Parth Plant

 

Deg cyngor i greu pwll
iach

Crëwch y pwll perffaith drwy ddilyn y cynghorion yma gan wyddonwyr OPAL a Buglife.

Cynghorion pyllau (PDF, 134KB)

 

 

 

Tags: